• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->   19
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/19
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ประชุมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/18
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด ,
  เรื่อง : ยังไม่ส่งรายชื่อกรรมการสอบ O-NET
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๑๑๖/ว ๑๗๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สอบ แจ้งสนามสอบส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น ศูนย์สอบแจ้ง โรงเรียนท่านยังไม่ได้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้รีบดำเนินการภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นี้
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/17
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. จะประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนาณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilies) กำหนดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยเข้าไปบันทึกและจัดส่งทางเว็ปไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECwebRegis ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียนที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/4
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุน มูลนิธิ Robert Dyckerhoff Foundation ประเทศเยอรมนี
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุน มูลนิธิ Robert Dyckerhoff Foundation ประเทศเยอรมนี (โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด) ฝากประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพันตรศึกษา"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/25
  ลว.  12 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/26
  ลว.  13 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/33
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/34
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/38
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 134 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/41
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O - NET

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/53
  ลว.  19 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 105 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/54
  ลว.  19 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
  รายละเอียด :  ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กำหนดจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ตามรายละเอียดของหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้น
  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณา ส่งนักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moe.go.th, www.bic.moe.go.th และ www.247friend.net ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ สำหรับกำหนดวันและสถานที่จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาพ และระดับประเทศนั้น ให้ท่านศึกษาตามรายละเอียดของหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวข้างต้น และสิ่งที่ส่งมาด้วย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04116/57
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารแนบกรอกข้อมูล ป. ๓ NT
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 120 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/63
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑"
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑"
  กองทุนแม่พิมพ์แห่งไพรเพื่อเด็กยากไร้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานและกิจกรรม "ตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  รัตนา กำแพงแก้ว
  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/70
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/71
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมงานภาพแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/72
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ ๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/73
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/90
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมชี้แจ้งแนวดำเนินการสอบ O-NET (ป.๓ - ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ
  รายละเอียด : การประชุมชี้แจ้งแนวดำเนินการสอบ O-NET (ป.๓ - ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ (ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ) สำหรับหัวหน้าสนามสอบ แะกรรมการคุมสอบ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/124
  ลว.  27 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน ,
  เรื่อง : แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลเด็กนักเรียน (สอบ NT) ป. ๓
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนกรอกด่วนค่ะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 128 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/127
  ลว.  27 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรม "ตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑"
  รายละเอียด : ด้วย สำนักงานกองทุนแม่พิมพ์แห่งไพร เพื่อเด็กยากไร้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือ สพป.มส.๒ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "ตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑" ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สวนรุกชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  ดังนี้ ทาง สพป.มส.๒ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาจำหน่ายในวันดังกล่าว ให้ติดต่อ ประสานงาน ศน. ธนกฤต ฟุ้งกิตติกุล เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๘-๒๖๙๕๐๘๙ ภายในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รายละเอียด ตามเอกสารที่ส่งมานี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/129
  ลว.  28 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
  เรื่อง : เชิญประชุมปรึกษาข้อราชการ
  รายละเอียด : ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ ได้รับการประสานจาก
  กองทุนแม่พิมพ์แห่งไพร เพื่อเด็กยากไร้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะจัดงานมอบรางวัลแม่พิมพ์แห่งไพร ปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
  ในการนี้จึงขอเชิญท่านนายกสมาคม มาร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกครูและนักเรียนรับรางวัล แม่พิมพ์แห่งไพรดังกล่าวใน วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/136
  ลว.  30 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมงาน "ตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อยบนดอยสูง ปี ๑"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  1  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
  ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1935 E-mail Address :  msn2@obec.go.th