• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/20
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ. 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/19
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญประชุม
  รายละเอียด : ประชุมชี้แจงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 11 โรงเรียนที่ ศธ  04116/18
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด ,
  เรื่อง : ยังไม่ส่งรายชื่อกรรมการสอบ O-NET
  รายละเอียด : ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๑๑๖/ว ๑๗๕๔ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สอบ แจ้งสนามสอบส่งรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ นั้น ศูนย์สอบแจ้ง โรงเรียนท่านยังไม่ได้ส่งรายชื่อดังกล่าวให้รีบดำเนินการภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ นี้
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/17
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การพิมพ์ข้อมูลนักเรียนลงบนกระดาษคำตอบ
  รายละเอียด : ด้วย สพฐ. จะประเมินนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ในความสามารถด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนาณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilies) กำหนดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จึงให้โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยเข้าไปบันทึกและจัดส่งทางเว็ปไซต์ http://juno.tks.co.th/OBECwebRegis ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ ตามรายละเอียนที่แนบ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/16
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2558 (ต่อ2)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/15
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2558 (ต่อ1)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/14
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/13
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานด้านการอนุรักษ์เข้าประกวด รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/12
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับสมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น
  รายละเอียด : สนใจสามารถดาว์นโหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.kp1.ac.th หรือ Facebook เยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/11
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสันติสุข ,
  เรื่อง : การขออนุญาตนำนกัเรียนไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนให้แนบเอกสารเพิ่มเติมการขอไปทัศนศึกษา รายละเอียดดังแนบนะค่ะ ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/10
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/9
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste Schoo )เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 60 โรงเรียน ปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/8
  ลว.  09 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : อนุมัติเงินนอกงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมจัดการเรียนรู้ภาษาไทย-ท้องถิ่น งบประมาณจากองค์การยูนิเชฟแห่งประเทศไทย งวดที่ 2
  รายละเอียด : ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที โดยทำe-GP เลือกไม่ผ่าน GFMIS แล้วส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินมายัง พัสดุ สพป.มส.2 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2558 นี้

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/7
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ,
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์นักการภารโรงมาช่วยงาน ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/6
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการคุ้มตรองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/5
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/4
  ลว.  08 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุน มูลนิธิ Robert Dyckerhoff Foundation ประเทศเยอรมนี
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนทุน มูลนิธิ Robert Dyckerhoff Foundation ประเทศเยอรมนี (โรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด) ฝากประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพันตรศึกษา"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/3
  ลว.  07 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 128 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/1
  ลว.  07 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจข้อมูลด้านกีฬาของโรงเรียน
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนกรอกข้อมูลของโรงเรียนลงแบบปอร์มส่งกลับมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 16 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/2
  ลว.  07 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/25
  ลว.  12 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การดำเนินโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/26
  ลว.  13 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า ,
  เรื่อง : บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ คณะกรรมการดำเนินงานทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/27
  ลว.  13 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
  เรื่อง : โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันดีเด่น

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/33
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/34
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเพิ่มรายวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติมในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/38
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 134 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/41
  ลว.  14 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การสอนเสริมสำหรับนักเรียนเพื่อการสอบ O - NET

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
   -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/46
  ลว.  15 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : กิจกรรมการประกวดการประพันธ์เพลงค่านิยม 12 ประการ และการประกวดวาดภาพระบายสีค่านิยม 12 ประการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 30 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/47
  ลว.  15 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 32 โรงเรียนที่ ศธ  04116/50
  ลว.  15 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติในการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนางาน "วิชาการ สู่ทักษะอาชีพ"
  รายละเอียด : เชิญประชุมในวันที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องแซะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 106 โรงเรียนที่ ศธ  04116/53
  ลว.  19 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๘

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 105 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/54
  ลว.  19 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
  รายละเอียด :  ตามหนังสือที่อ้างถึงหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๕/๓๗๖๗ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กำหนดจัดโครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ตามรายละเอียดของหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วนั้น
  ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดพิจารณา ส่งนักเรียน ครู เข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moe.go.th, www.bic.moe.go.th และ www.247friend.net ซึ่งสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ สำหรับกำหนดวันและสถานที่จัดกิจกรรมในระดับภูมิภาพ และระดับประเทศนั้น ให้ท่านศึกษาตามรายละเอียดของหนังสือจากกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวข้างต้น และสิ่งที่ส่งมาด้วย
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/55
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
  เรื่อง : ผลการจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กูู้ยืมรายใหม่ปีการศึกษา 2557 เพิ่มเติม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/56
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ละ ,
  เรื่อง : อนุมัติเงินงวดปีงบประมาณ 2558 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาเล็ก

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 88 โรงเรียนที่ ศธ  04116/57
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : เอกสารแนบกรอกข้อมูล ป. ๓ NT
  รายละเอียด : ให้โรงเรียนระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 102 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/59
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2558 รายการงบลงทุน
  รายละเอียด : แจ้งเฉพาะโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนทุกรายการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ให้ดำเนินการตามหนังสือที่แจ้งนี้
  1.รายการที่ได้อนุมัติเงินงวดไปแล้วให้ทำตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ได้ทันที ส่งก่อหนี้ผูกพันภายใน มกราคม นี้
  2.รายการที่ได้จัดสรรแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด หากตกลงราคาให้จัดหาสเปกและร้านค้าแต่ยังไม่สั่งซื้อจ้างไว้รอก่อน
  หากเป็นวิธีสอบราคา ประกวดราคา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบพัสดุฯ ได้เลยแต่ยังไม่ทำสัญญาต่อกัน
  การก่อหนี้ผูกพันจะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ ให้ได้ทุกรายการ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 120 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04116/63
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑"
  รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑"
  กองทุนแม่พิมพ์แห่งไพรเพื่อเด็กยากไร้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานและกิจกรรม "ตลาดนัดการศึกษาของเทวดาตัวน้อย ปี ๑" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  รัตนา กำแพงแก้ว
  เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๒

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   รัตนา กำแพงแก้ว
   -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/65
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 ปีการศึกษา 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/66
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษาดูแหล่งเรียนรู้ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/67
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.t.C สามัญ)
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดท่าน สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมค่าลงทะเบียน รายละเอียดดังแนบภายในวันที่ 1 มีนาคม 2558 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/68
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ทั้ง 4 หลักสูตร รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/69
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถส่งใบสมัครคัดเลือกได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 เพื่อคัดเลือกเขตพื้นที่การศึกษาละ 2 ท่าน รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/70
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตัดต่อวีดีโออย่างมืออาชีพ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/71
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
  เรื่อง : การจัดกิจกรรมงานภาพแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/72
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ ๓

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/73
  ลว.  20 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
   -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/85
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
  เรื่อง : การประชุมวิชาการประธานกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติและผู้บริหารโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/88
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านสันติสุข ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ (แก้ไข)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/94
  ลว.  22 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
  เรื่อง : ขอข้อมูลผลการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
  รายละเอียด : ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 1/2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีมีมติให้รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อรวบรวมเป็นผลงานของชมรมจังหวัด
  สพป.มส.2 จึงขอความร่วมมือจากท่านในการนำส่งข้อมูลดังกล่าวฯภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 ค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาววิริยาภรณ์ ขุมเงิน
   -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/90
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การประชุมชี้แจ้งแนวดำเนินการสอบ O-NET (ป.๓ - ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ
  รายละเอียด : การประชุมชี้แจ้งแนวดำเนินการสอบ O-NET (ป.๓ - ม.๓) ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สำหรับหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ (ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ) สำหรับหัวหน้าสนามสอบ แะกรรมการคุมสอบ ค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวธนัญญา พ่อนา
   -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/91
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
  เรื่อง : ประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนอนุบาล
  รายละเอียด : แจ้งครูอนุบาลประจำโรงเรียนชั้นอนุบาลเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 18 โรงเรียนที่ ศธ  04116/92
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
  เรื่อง : เชิญประชุม

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04116/93
  ลว.  21 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก ,
  เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษาโดยการค้างคืน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 87 โรงเรียนที่ ศธ  04116/105
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนที่สนใจร่วมคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ส่งผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียน เอกสารสามารถดาวน์โหลดในเว็บไซด์ของสำนักงานกิจกรรมนักเรียน เป็นรูปเล่ม จำนวน 3 เล่ม ส่งผลงานได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558 รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 83 โรงเรียนที่ ศธ  04116/106
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C)
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ สามารถส่งใบสมัครได้ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/107
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/108
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2558
  รายละเอียด : ส่งผลงานมายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มส.2 ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/109
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/110
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทาน ปี2558 (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/111
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
  รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดโดยกรอกแบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 30 มกราคม 2558
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 80 โรงเรียนที่ ศธ  04116/112
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
  รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2558 มายังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04116/114
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าเรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา หมายเลขโทรศัพท์ 053-092444 หรือ www.Chalerprakietschool.org รายละเอียดดังแนบค่ะ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 45 โรงเรียนที่ ศธ  04116/116
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ส่งเสริมกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธง

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/117
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
  เรื่อง : ผลการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขปี 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/118
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
  ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
  เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "เปิดโลกอัจฉริยะ"

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
   -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/119
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ,
  เรื่อง : อนุมัติเงินงวดปีงบประมาณ 2558 ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2557
  รายละเอียด : ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ให้ดำเนินการได้ทันที

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
   -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/121
  ลว.  26 มกราคม 2558
  เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
  ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
  เรื่อง : แจ้งประธานศูนย์เครือข่าย ให้มารับเครื่องกันหนาว
  รายละเอียด : กรุณาแจ้งให้ประธานศูนย์เครือช่ายทุกศูนย์ มารับเครื่องกันหนาวสำหรับแจกนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว ศูนย์ละ 35 ชิ้น ได้ที่ห้องพัสดุ หรือโทร 053621303 ต่อ 18 คะ
  เจ้าหน้าที่.
   นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  3  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
  ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1935 E-mail Address :  msn2@obec.go.th