• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
  • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
    ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
    แผนก/งาน  ->  
    เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/2
    ลว.  02 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปี พ.ศ. 2548 ,2549 และ ประจำปี 2550
    รายละเอียด : แจ้งข้าราชการและลูกจ้างประจำที่มีรายชื่อ ในไฟล์ที่ 2 และ 3 ติดต่อขอรับประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ระหว่างวันที่ 2 – 17 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการด้วยค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 37 โรงเรียนที่ ศธ  04116/5
    ลว.  02 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
    เรื่อง : ขอเชิญประชุม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นฤมล เขียวมูล
     -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/6
    ลว.  02 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ รายชื่อเพิ่มเติม
    รายละเอียด : รายชื่อเพิ่มเติมค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/8
    ลว.  02 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/9
    ลว.  02 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : งานสารบัญกลาง , บริหารงานบุคคล , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
    เรื่อง : สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/12
    ลว.  03 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติมตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 40 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/14
    ลว.  06 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ ,
    เรื่อง : แจ้งเลื่อนปะชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2557 เลื่อน เป็นวันที่ 9 มกราคม 2557
    รายละเอียด : แจ้งเลื่อนปะชุมคณะกรรมการเตรียมการแข่งขันกีฬานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 7 มกราคม 2557 เลื่อน เป็นวันที่ 9 มกราคม 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/15
    ลว.  06 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง ,
    เรื่อง : การประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 5 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/16
    ลว.  07 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
    เรื่อง : การเก็บข้อมูลสถานศึกษาโครงการทวิภาษา
    รายละเอียด : ขอทางโรงเรียนช่วยกรอกข้อมูลตามแบบ ส่งกลุ่มนิเทศ ภายในวันที่ 9 มกราคม2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นพเก้า ตุลานนท์
     -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/17
    ลว.  08 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดงานแลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/20
    ลว.  08 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2557 และ Road Show อาชีพ
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนและครูเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยกรอกรายละเีอยดตามเอกสารดังแนบมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 10 มกราคม 2557 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 129 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/21
    ลว.  09 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สำรวจข้อมูลภาคสนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ
    รายละเอียด : ให้โรงเรียนในสังกัด กรอกรายละเอียดข้อมูลบุคลากรในสังกัด ทุกคน รายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมกันนี้ และให้นำส่ง กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 15 มกราคม 2557 ให้จงได้

    หากมีปัญหา ติดต่อสอบถามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 053621303 ต่อ 19 และ 083 5655983

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 35 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/22
    ลว.  09 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ และ Road Show งานอาชีพประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/25
    ลว.  10 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
    เรื่อง : นำส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O - Net
    รายละเอียด : ตามที่ รร.บ้านโพซอส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบ O - Net นั้นไฟล์แนบที่ 2 เปิดไม่ได้กรุณาส่งใหม่ หรือส่งเป็นเอกสารก็ได้ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/27
    ลว.  10 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การดำเนินงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/28
    ลว.  10 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
    รายละเอียด : สนใจสามารถดาวน์เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.nssc.ac.th ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/30
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/31
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/32
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านอมพาย ,
    เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนให้ส่งเอกสารมาที่ลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 14 มกราคม 2557 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/33
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินงานโครงการประกวดการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย ๓-๕ ปี เพื่อบรรจุลงในเทคโนโลยี iPod และ/หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/34
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเลื่อนกำหนดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/35
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ส่งรายชื่อคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพกาศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (NT)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/37
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งตารางสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (NT)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/38
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งโรงเรียนที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณลงทะเบียนเข้ารับได้ที่พิธีจัดงานวันครูของแต่ละอำเภอ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/42
    ลว.  13 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สำรวจความต้องการวิชาเอก เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/48
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แนวทางการดำเนินการในระบบ e-GP ในช่วงเวลาที่ระบบ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
    รายละเอียด : ในช่วงเวลาที่ระบบ e-GP ไม่สามารถใช้งานได้ ให้โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แล้วส่งเอกสารเิบิกจ่ายเงินที่ พัสดุ สพป.มส.2 ตามปกติ หากระบบ e-GP สามารถใช้งานได้ให้โรงเรียนนำสำเนาไปลงระบบ e-GP ย้อนหลัง
    หากมีข้อสงสัย ติดต่อ 053621303 ต่อ 18 งานพัสดุ สพป.มส.2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/49
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การรับมอบอาหารแห้งพระราชทาน
    รายละเอียด : แจ้งให้มารับมอบอาหารแห้ง ณ สพป.มส.2 ในวันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.00 น
    .

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 31 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/51
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
    เรื่อง : แจ้งผลการประเมินโครงการ"โรงเรียนดีศรีเมืองยวม"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 109 โรงเรียนที่ ศธ  04116/52
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
    รายละเอียด : แจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ดังเอกสารที่แนบ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/59
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/60
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 119 โรงเรียนที่ ศธ  04116/62
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การดำเนินงานดครงการ อย.น้อย ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/63
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การดำเนินงานดครงการ อย.น้อย ประจำปี 2557 (ต่อ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 118 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/64
    ลว.  15 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ ,
    เรื่อง : การเลื่อนขั้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
    รายละเอียด : ให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือ รักษาราชการ เข้ามาเซ็นต์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) ในวันที่ 17 มกราคม 2557 ในเวลาราชการ ด้วยนะคะ

    ทั้งนี้เฉพาะโรงเรียนที่มีครูที่ไม่มีวิทยฐานะ สำหรังคำสั่งเลื่อนขั้นของครูที่มีวิทยฐานะ ได้แนบมาพร้อมกันนี้แล้ว

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/65
    ลว.  16 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
    เรื่อง : ขอเรียนเชิญบุคลากรในพื้นที่ของท่านเข้าร่วมโครงการการพัฒนาดรงพยาบาลชุมชนให้มีระบบการเฝ้าระวัง IQ/EQ ในเด็กวัยเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 117 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/69
    ลว.  16 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556)
    รายละเอียด : เนื่องจาก คำสั่งก่อนหน้านี้ มีเงินเดือนของข้าราชการครูบางรายผิดพลาด
    ขอแก้ไขแนบท้าย และให้ใช้ฉบับนี้แทนนะคะ

    หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ 053-621303 ต่อ 19
    หรือ 08 3565 5983 (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
    08 8263 5577 อาร์ท
    09 3135 6437 กระแต

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/70
    ลว.  16 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : นิเทศติดตามและประเมินผลฯ ,
    เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/71
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ,
    เรื่อง : ใบสมัครราชประชานุเคราะห์

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 47 โรงเรียนที่ ศธ  04116/72
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
    เรื่อง : ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อย.น้อย
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนมารับเอกสารสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมโครงการ อย.น้อย ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/73
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับทรงผมนักเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/76
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณโครงการ ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบก้าวกระโดด ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/77
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/78
    ลว.  17 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หาด ,
    เรื่อง : เปลี่ยนบัญชีแนบท้ายการเลื่อนขั้น และค่าครองชีพ 1 ตุลาคม 2556
    รายละเอียด : เนื่องจากเลื่อนขั้นให้คุณครูบางรายผิด ได้แก้ไขให้แล้วและให้โรงเรียนใช้ตามที่ส่งมาด้วยนี้แทนนะคะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/86
    ลว.  20 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งกำหนดการโครงการตรวจพิเศษ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/88
    ลว.  20 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การอบรมตามดครงการพัมนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/89
    ลว.  20 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญประชุมคณะการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (NT)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/90
    ลว.  20 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การอบรมหลักสูตร การจัดทำบัญชีโครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/91
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.Cสามัญ)
    รายละเอียด : แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ผึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/92
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน บูรณาการต่อต้านสารเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 133 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/93
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การใช้งานในระบบ e-GP
    รายละเอียด : เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดทุกท่าน

    ขณะนี้ระบบ e-GP (ระบบสำรอง) สามารถใช้งานได้แล้ว www.gprocurement.go.th โดยระบบสำรองจะสามารถใช้งานได้ดังนี้
    1.สามารถเข้ามาทำประกาศเชิญชวนได้เฉพาะวิธีที่มีการแข่งขันเท่านั้น เช่น วิธีสอบราคา ประกวดราคา และวิธี e-Auction เป็นต้น ซึ่งการเข้ามาบันทึกในแต่ละวิธีนั้นจะทำได้แค่ถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวนขึ้นเว็บไซต์ หากจะเข้าไปบันทึกในบอล บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสาร จะไม่สามารถบันทึกได้
    2.ผู้ค้ากับภาครัฐสามารถค้นหาประกาศเชิญชวนได้หน้าเว็บไซต์
    3. ตรวจสอบผู้ทิ้งงาน

    ส่วนวิธีตกลงราคา โรงเรียนสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ พ.ศ. 2535 และจัดทำเอกสารเพื่อจัดส่งให้งานพัสดุ สพป.มส.2 (กรณีได้รับการจัดสรรจากเขตฯ)

    และหากโรงเรียนใด ที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการสอบราคาไปแล้ว สามารถดำเนินการตามระเบียบต่อไปได้เลยค่ะ และหลังจากได้มีการลงนามในสัญญาแล้ว ขอให้ท่าน ส่งสำเนาสัญญาให้กับงานพัสดุ สพป.มส.2 เพื่อดำเนินการกันเงิน ในระบบต่อไป
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุภาพร ภู่บัว
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/94
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : มาร์ชชิ่งความดีเพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล ๕ ประการ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 142 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/95
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง การสอบ O-NET

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/96
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการสรรหาและคัดเลือก "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/97
    ลว.  21 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : ขอเชิญประชุม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
     -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/101
    ลว.  23 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/115
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สำรวจความต้องการการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 121 โรงเรียนที่ ศธ  04116/116
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/117
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม ,
    เรื่อง : การจัดสรรจำนวนรายและวงเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 122 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/119
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการทำดีเพื่อพ่อหลวง ต่อต้านยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/121
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/122
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
    เรื่อง : การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ในส่วนของกิจกรรมการสาธิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/126
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : บัญชีแนบท้ายคำสั่ง กรรมการ NT
    รายละเอียด : เรียน เจ้าหน้าที่

    โปรดตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบ ประธานสนามสอบและ โรงเรียนที่เป็นสนาม สอบ แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ส่งคืน สพป.มส.๒ ภายในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่อจะได้เสนอลงนามในคำสั่งต่อไป โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดคำสั่งฉบับจริงได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/127
    ลว.  24 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : คู่มือคุมสอบ NT 56
    รายละเอียด : เรียน เจ้าหน้าที่


    ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการดำเนินการสอบ NT ปีการศึกษา 2556 ได้จากไฟล์ที่แนบมานี้ เพื่อใช้ประกอบการคุมสอบ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/128
    ลว.  26 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    รายละเอียด :  แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนทราบ คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (สเปค) ของ สพฐ. หากโรงเรียนใด ที่ได้รับงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของครุภัณฑ์ต้องจัดซื้อให้ตรงกับ สเปคของ สพฐ. ด้วยนะคะ และหากจัดซื้อจัดจ้างเสร็จสิ้นตามระเบียบแล้ว จะต้องแนบรายการที่จัดซื้อ ที่มีสัญลักษณ์ของ สพฐ. พร้อมกับผู้ซื้อ และ ผู้ขายต้องลงนามในเสปคทุกแผ่นด้วยนะคะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุภาพร ภู่บัว
     -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/133
    ลว.  27 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , ชมรมพนักงานราชการฯ , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยห้าใหม่ , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่อมลาน , โรงเรียนบ้านฟักทอง , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ ,
    เรื่อง : แบบแสดงจำแนกประเภท กีฬา-กรีฑา การแข่งขันกีฬา กีฑานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา ปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/140
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและการประชุมวิชาการ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/142
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และคัดเลือกนักเรียนทุน V-STAR ยอดเยาวชน ประจำจังหวัด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 140 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/143
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค 3 หลักสูตร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 141 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/144
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : รับสมัครวิทยากรลูกเสือชาวบานเข้ารับสัมนาวิทยากร และผู้อำนวยการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน(รับเข็มวิทยฐานะ รัตนราช,สนองราช)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/145
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
    เรื่อง : มอบสื่อทักษะชีวิตดครงการพัมนาควงามเป็นอบยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนมารับสื่อทักษะชีวิต ป้านไวนิวส์ แบบประเมินสื่อและความพึ่งพอใจ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 30 มกราคม 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/146
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านเสาหิน ,
    เรื่อง : มอบสื่อทักษะชีวิตดครงการพัมนาควงามเป็นอบยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนมารับมอบสื่อทักษะชีวิต ป้ายไวนิวส์ แบบประเมินสื่อและความพึ่งพอใจ เสื่้อผ้าและกระเป๋าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/147
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
    เรื่อง : มอบสื่อทักษะชีวิตโครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/148
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
    เรื่อง : มอบสื่อทักษะชีวิตดครงการพัมนาควงามเป็นอบยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/149
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ ,
    เรื่อง : ขออนุญาตเยี่ยมชมงานด้านการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/151
    ลว.  28 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ประเภทโควตา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/152
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
    เรื่อง : มอบสื่อการเรียนรู้โครงการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูง (UNJP)
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนมารับสื่อที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 148 โรงเรียนที่ ศธ  04116/153
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : ส่งแบบันทึกผลคะแนน Pre O-NET 56

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/156
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ปะชาสัมพันธ์ประกวดภาพถ่ายผู้สูงอายุเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 145 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/157
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งโรงเรียนเรื่องชุดพละ
    รายละเอียด : โรงเรียนใดที่ต้องการของชุดพละนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้แนบรายชื่อนักเรียนและขนาดเบอร์ชุดมาด้วย แจ้งและส่งรายชื่อได้ถึงวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2557 เท่านั้นค่ะ จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประมวลผลการจัดการศึกษา
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/158
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : งานสารบัญกลาง , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , นิเทศติดตามและประเมินผลฯ , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
    เรื่อง : การเสนอขอเครื่องราช ฯ ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 140 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/159
    ลว.  29 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ตุลาคม 2556
    รายละเอียด : ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรักษาราชการโรงเรียน ตามรายชื่อทีส่งมาพร้อมกันนี้
    เข้ามาเซนต์คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 นี้

    1. โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า
    2. โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้
    3. โรงเรียนบ้านเสาหิน
    4. โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้
    5. โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า
    6. โรงเรียนบ้านแม่ออก
    7. โรงเรียนบ้านแม่แพ
    8. โรงเรียนบ้านแม่หลุย
    9. โณงเรียนบ้านเวฬุวัน
    10. โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
    11. โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
    12. โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง

    เพื่อที่ทางกลุ่มบุคคลจะได้รวบรวมคำสั่งให้กลุ่มการเงินจัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายต่อไป

    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04116/161
    ลว.  30 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สะกึ๊ด , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ ,
    เรื่อง : แจ้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งใบเสร็จรับเงินตามรายชื่อโรงเรียนที่แจ้งดังนี้
    รายละเอียด : ส่งใบเสร็จภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 (ที่กลุ่มบิการการเงินและสินทรัพย์) ถ้าโรงเรียนไหนที่ส่งใบเสร็จมาแล้วให้ถ่ายสำเนาใบเสร็จมาให้ด้วยค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/162
    ลว.  30 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งการส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
    รายละเอียด : การส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสพฐ. ให้ดำเนินการส่ง ไม่เกินวันที่ 5 ของแต่ละเดือน หากส่งล่าช้าจะไม่ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือนในเดือนนั้นๆ ให้ พร้อมทั้งหากโรงเรียนใดมีการจ้างใหม่หรือลาออก ให้แจ้งหนังสือมาที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ด้วยทุกครั้ง
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/163
    ลว.  30 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ.2557
    รายละเอียด : การเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสมทบประกันสังคม พ.ศ.2557 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แจ้งให้นายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป ให้นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของผู้ประกันตน (โดยให้ถือปฏิบัติหากโรงเรียนไหนที่ทำการจ้างบุคลากรในโรงเรียน)
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/167
    ลว.  31 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา ,
    เรื่อง : แบบบันทึกผลคะแนน Per o-net ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รายละเอียด : ไม่สามารถเปิดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้นะค่ะ กรุณาส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยมาใหม่ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/168
    ลว.  31 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04116/170
    ลว.  31 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 34 โรงเรียนที่ ศธ  04116/171
    ลว.  31 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ดครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ AEC (ต่อ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 38 โรงเรียนที่ ศธ  04116/172
    ลว.  31 มกราคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
    เรื่อง : นิเทศโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม/เรียนร่วมและเครือข่าย
    รายละเอียด : โรงเรียนใกล้เคียงที่มีเด็กพิเศษสามารถไปสอบถามข้อมูลตามตารางนิเทศ จุดที่ใกล้เคียงโรเงเรียนท่าน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง
     -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/174
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04116/175
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/178
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานสารบัญกลาง
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า การเผาในที่โล่ง และมลพิษหมอกควัน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     พัชรินทร์ วงศ์ษา
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/180
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : งานสารบัญกลาง , บริหารงานบุคคล , นโยบายและแผน , ส่งเสริมการจัดการศึกษา , หน่วยตรวจสอบภายใน , อำนวยการ , งานเลขานุการ , ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน , งานการเงินและสินทรัพย์ , งานพัสดุ ,
    เรื่อง : แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2556
    รายละเอียด : เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านประชุมพร้อมกัน วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบัวตอง โดยพร้อมเพรียงกันครับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/181
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารสอบราคา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 28 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/182
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : เชิญประชุม
    รายละเอียด : ขอเชิญหัวหน้าสนามสอบและตัวแทนศูนย์สอบ O-NET ปีการศึกษา 2556 ประชุมพร้อมรับข้อสอบวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/185
    ลว.  03 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/186
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/190
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
    รายละเอียด : แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนทีสนใจ สามารถสมัครได้ผ่านwww.rpca.ac.th และ www.rpca-admission.com ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/191
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ประจำปีการศึกษา 2557
    รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน และสามารถดาวน์โหลดคู๋มือการรับสมัครสอบได้ที่ www.sw-phayao.ac.th

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 52 โรงเรียนที่ ศธ  04116/192
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านแม่เกาะ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยห้อม , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมป๊อก , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋ง , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ ,
    เรื่อง : โครงการตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีนในนักเรียนเมื่อรับเข้าเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/193
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบาด พบโรงเรียนเลินเล่อนำมาแจกให้แก่เด็กนักรีรยน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 13 โรงเรียนที่ ศธ  04116/194
    ลว.  04 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่กะไน ,
    เรื่อง : ขอแจ้งกำหนดการเข้าประเมินโรงเรียน อย.น้อย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/195
    ลว.  05 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงการนิเทศในวันที่๗ เป็น วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๗
    รายละเอียด : เนื่องจากในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๕๗ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดราชการด่วน จึงเปลี่ยนแปลงแปลงมาในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/196
    ลว.  05 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านสบเมย ,
    เรื่อง : ติดต่อกลับศูนย์ฯด่วน
    รายละเอียด : ขอให้คุณครูผู้รับผิดชอบเด็กพิเศษ โทรกลับ ในเรื่องคูปองการศึกษา ครูยา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เบอร์ 092-3939540 และครูพิพัฒน์ 089-8516639
    เจ้าหน้าที่.
     สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/207
    ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้ง E-mail กลุ่มงานพัสดุ
    รายละเอียด :  แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุ ของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดทราบค่ะ
    เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับครูโรงเรียนในสังกัดของ สพป.มส. 2 ในเรื่องของการจัดส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ให้กับงานพัสดุของสำนักงานเขต ซึ่งที่ผ่านมา เราพบปัญหาในการแก้ไขเอกสารแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้ขั้นตอนการทำงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า ประกอบกับโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่ มีความยากลำบากในการเดินทาง
    และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนการทำงาน และเพื่อให้การจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุฯ และตามวัตถุประสงค์ขององค์กร งานพัสดุ จึงได้เปิดช่องทางของการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น ก่อนที่จะรวบรวมเพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานเขตฯ โดยการส่งไฟล์เอกสารจัดซื้อจัดจ้างที่จะจัดส่งผ่านทาง E-mail ที่ supplymhs2@hotmail.com
    หากมีการแก้ไขอย่างไร ทางเจ้าหน้าที่พัสดุของเขต จะส่งเมลล์ตอบกลับให้ท่านทราบในทุก ๆ วันค่ะ อย่างน้อย ครูทุกท่านจะได้ไม่ต้องลงมาบ่อย ๆ เพราะการเดินทางลำบาก ยังไง รบกวนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุภาพร ภู่บัว
     -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/210
    ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C)และขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/211
    ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน(ปอยส่างลอง)
    รายละเอียด : สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางชมกฏ อินทัศน์ เบอร์โทร 087-1843846 ส่งใบสมัครให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 46 โรงเรียนที่ ศธ  04116/222
    ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านห้วยหลวง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่งะ , โรงเรียนบ้านพระบาทห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านแม่กองคา ,
    เรื่อง : ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ อย.น้อย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/223
    ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การแพร่ภาพออกอากาศสดเรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา2557"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 145 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/225
    ลว.  07 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การประกวดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/228
    ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ โครงการเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 22 โรงเรียนที่ ศธ  04116/229
    ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
    เรื่อง : แจ้งกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูเรื่องโรคมาลาเรีย โครงการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มาลาเรียทางด้านมาลาเรียในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 14 โรงเรียนที่ ศธ  04116/230
    ลว.  10 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านห้วยหมูวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
    เรื่อง : มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย ชี้แจงค่าตอบแทนศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและครู ที่เบิกจ่ายล่าช้า

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/233
    ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนบ้านสาม , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านกะริคี , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกระต่าย ,
    เรื่อง : เร่งรัดการส่งเบิก/ก่อหนี้ผูกพัน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2556
    รายละเอียด : โรงเรียนดังกล่าวยังไม่ได้ส่งเอกสารเบิกจ่าย/ก่อหนี้ผูกพัน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ให้ส่งภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2557 นี้นะคะ ขอบคุณคะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/239
    ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนลุ่มน้ำวิทยา ,
    เรื่อง : การขอเครื่องราช ฯ ประจำปี 2557
    รายละเอียด : ฝากแจ้งถึง คุณครูนิภาภรณ์ อินต๊ะมัง

    ครั้งนี้ให้ขอ ร.จ.พ. นะคะ เนื่องจาก คุณครูได้ ท.ช. แล้วค่ะ
    โดยคุณครูต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นี้ีนะคะ

    สอบถามที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 053621303 ต่อ 19
    หรือ 083 5655983
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/240
    ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สถานศึกษา่ในเขตพื้นที่ ร่วมส่งข้อเสนอดครงการเพื่อรับทุนการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในหัวข้อ "กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/247
    ลว.  11 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/249
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE
    รายละเอียด : ขอความร่วมมือท่านกรอกแบบสำรวจสถานศึกษาที่ดำเนินการโครงการ ส่งที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภานในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/250
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ ,
    เรื่อง : แจ้งร่วมการประชุมในดครงการเยี่ยม ติดตาม สนับสนุน และวางแผน Cluter management
    รายละเอียด : ขอแจ้งให้ทานและบุคลากรในโรงเรียน ห้องเรียนเลคื่อนที่และศูนย์การเรียนรู้(สานฝันพระเทพ)เข่้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านโพซอ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 17.00 - 18.00 น.

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/252
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง ,
    เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ เมืองทองธานี

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/253
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ ,
    เรื่อง : เชิญประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C สามัญ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/254
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : อบรมการสร้างความรู้จากการอ่านที่เน้นกระบวนการ สู่มาตรฐานสากล

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 19 โรงเรียนที่ ศธ  04116/257
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
    เรื่อง : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/259
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (ระบบ Online ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04116/260
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/261
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนศึกษาต่อสายอาชีพ (ต่อ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/262
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่หลุย ,
    เรื่อง : เอกสารสัญญาอาหารนักเรียนพักนอน
    รายละเอียด : ให้ผู้เกี่ยวข้องมารับเอกสารสัญญาอาหารนักเรียนพักนอน เพื่อนำไปแก้ไข ซึ่งผิดพลาดหลายประการ มารับได้ที่ห้องพัสดุ สพป.มส.2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/263
    ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ (1 มกราคม 2557)
    รายละเอียด : ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ ว561 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556
    สพฐ. ได้แจ้งให้ปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานราชการ
    โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป
    ในการนี้ กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
    ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขอส่งคำดังดังกล่าวมาเพื่อให้โรงเรียนเก็บไว้เป็นข้อมูลต่อไป

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 41 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/264
    ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
    เรื่อง : (ร่าง) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมบัวตอง เวลา 13.00 น. สพป.มส.2 ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 47 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/266
    ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป ,
    เรื่อง : (ร่าง) คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเทคนิคและกรรมการตัดสิน กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา
    รายละเอียด : เชิญกรรมการที่มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/268
    ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ,
    เรื่อง : ตรวจสอบการดำเนินงานครูพี่เลี้ยงโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพ) ศุนย์การเรียนรู้บ้านสบแป๊ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 45 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/271
    ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านแม่ละ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านดงกู่ , โรงเรียนบ้านขุนวงเหนือ , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านแม่ฮุ , โรงเรียนบ้านแม่ปอถ่า , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านผาเยอ ,
    เรื่อง : เชิญประชุม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 40 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/272
    ลว.  13 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่อุมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านอุมดาใต้ ,
    เรื่อง : เชิญประชุม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 111 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/279
    ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เสื้อศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    รายละเอียด : ตามที่รร.แม่ละ ได้สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามใบสั่งจองเสื้อนั้น ซึ่งทางรร.ยังไม่ได้มารับเสื้อฯ ทางสำนักงานเขต ต้องรวบรวมเงินค่าเสื้อส่งทางสพป.เพชรบูรณ์ ตามหนังสือ ศธ 04106/5066 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังไฟล์แนบ ขอให้รร. มาติดต่อรับเสื้อ ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน ด้วยค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/280
    ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้เพื่อดูผลการประเมิน NT ปี ๒๕๕๕

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/281
    ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ละ ,
    เรื่อง : เสิ้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
    รายละเอียด :  ตามที่รร.แม่ละ ได้สั่งจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตามใบสั่งจองเสื้อนั้น ซึ่งทางรร.ยังไม่ได้มารับเสื้อฯ ทางสำนักงานเขต ต้องรวบรวมเงินค่าเสื้อส่งทางสพป.เพชรบูรณ์ ตามหนังสือ ศธ 04106/5066 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดังไฟล์แนบ ขอให้รร. มาติดต่อรับเสื้อ ที่กลุ่มนิเทศฯ โดยด่วน ด้วยค่ะ


    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 114 โรงเรียนที่ ศธ  04116/282
    ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาโครงการการประกวดวรรณกรรมเยาวชนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกรอบแนวคิด "ทำความดี.. ไม่มีที่สิ้นสุด"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 25 โรงเรียนที่ ศธ  04116/283
    ลว.  17 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านพะมอลอ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านปู่แก้ว , โรงเรียนบ้านเวฬุวัน , โรงเรียนบ้านทีฮือลือ , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
    เรื่อง : การดำเนินโครงการ "Read Thailand : อ่านถวายเข้าฟ้านักอ่าน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 113 โรงเรียนที่ ศธ  04116/287
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการตรวจพิเศษของโรงพยาบาลดารารัศมี

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/289
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.สามัญ)
    รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุมบังตอง สพป.มส.2 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/290
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/291
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา2557(ต่อ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/292
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร ,
    เรื่อง : ขออนุญาตนำลูกเสือ-เนตรนารี จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 33 โรงเรียนที่ ศธ  04116/293
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/295
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การสนับสนุนชุดยาสามัญประจำบ้านจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/296
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์และสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผุ้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 143 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/297
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญประชุมรับฟังคำชี้แจง การสอบ LAS ปีการศึกษา 2556
    รายละเอียด : ขอเชิญครูประจำชั้น ป.5 และ ม.2 หรือผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสอบของโรงเรียน เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการสอบ LAS ปีการศึกษา 2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 9.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนทองสสวัสดิ์วิทยาคาร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/298
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/299
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง ,
    เรื่อง : ขอข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติม
    รายละเอียด : ขอข้อมูลเพิ่มเติม
    1.ประวัติโรงเรียน
    2.วิสัยทัศน์โรงเรียน
    3.ปรัชญาโรงเรียน
    4.คำขวัญโรงเรียน
    5.เอกลักษณ์โรงเรียน
    6.อัตลักษณ์นักเรียน
    7.ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
    8.สีประจำโรงเรียน
    9.อักษรย่อโรงเรียน
    เนื่องจากแผ่นซีดีข้อมูลที่ส่งมาไม่สามารถเปิดอ่านได้ จึงขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
    หรือจะส่งทางmail ก็ได้ Sanjai jaoe @ gmail.com
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/300
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่นยืนปีที่ 3

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/301
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ,
    เรื่อง :  รายชื่อผู้เข้าอบรมการอ่านที่เน้นกระบวนการสู่มาตรฐานสากล
    รายละเอียด : ตามที่ รร.แม่ลาผาไหวได้ส่งไฟล์รายชื่อผู้เข้าอบรมการอ่านที่เน้นกระบวนการสู่มาตรฐานสากล เปิดไฟล์ไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ด้วยค่ะ


    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/302
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์...ความรัก"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 13 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/303
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านดูลาเปอร , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : รับค่าตอบแทนและค่าพาหนะนักเรียนการสอบ O-NET 56
    รายละเอียด : โรงเรียนที่มีรายชื่อ ให้มารับเงินภายในสิ้นเดือนนี้เท่านั้น

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/304
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : เชิญประชุม
    รายละเอียด : เชิญประธานศุนย์เครือข่ายฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/306
    ลว.  18 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)
    รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมให้ข้าราชการครูในสังกัดและผู้สนใจ สามารถเข้ารับการอบรมโดยการส่งใบสมัครค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรมที่ นายกองตรีจเร สัตยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 รายละเอียดดังแนบค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/308
    ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งรับแบบทดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ (NT)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/311
    ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งหลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องแนบในการขออนุญาตพานักเรียนออกนอกสถานศึกษา
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด กรุณาส่งเอกสารตามรายละเอียดดังแนบในการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 146 โรงเรียนที่ ศธ  04116/313
    ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 20 โรงเรียนที่ ศธ  04116/314
    ลว.  19 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : เชิญร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/323
    ลว.  20 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
    เรื่อง : การแข่งขันกีฬา กรีโานักเรียนต่อต้านยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 142 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/325
    ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การอบรมครูต้นแบบด้านมารยาทไทย
    รายละเอียด : หากมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ขอให้ประสานส่งรายชื่อมายัง นายเอกภพ สุขคลาย นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 088-4079654 ภายในวันนี้

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/326
    ลว.  21 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลประวัตินักกีฬาอาวุโส

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นฤมล เขียวมูล
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/327
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านนาดอย ,
    เรื่อง : คำรับรองการปฎิบัติราชการ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/328
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
    เรื่อง : เชิญประชุมประจำเดือนของครูพี่เลี้ยงศูนย์การเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูพี่เลี้ยง เครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระเทพ)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 (งวดที่4)
    รายละเอียด : เชิญประชุมในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสาละวิน สพป.มส.2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 55 โรงเรียนที่ ศธ  04116/329
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนรัตนประทีปวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่อุมลอง , โรงเรียนบ้านแม่อุมลองหลวง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้เหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านดอยเลี่ยม , โรงเรียนบ้านสุดห้วยนา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนบ้านแม่สะแมง , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านกองก๋อย , โรงเรียนบ้านแม่กองแป ,
    เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/330
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : ขอตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์2ท่อน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/331
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : งานการเงินและสินทรัพย์ ,
    เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/333
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ส่งคำสั่งการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/334
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง ,
    เรื่อง : ใบเซ็นชื่อนักเรียนสอบ NT
    รายละเอียด : ใบเซ็นชื่อนักเรียนสอบ NT นะครับ


    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/336
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เอกสารการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนต้านยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/337
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สูจิบัตรกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/338
    ลว.  24 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอนโรงเรียนขยายโอกาสโดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย
    รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบฟอร์มที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2557 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/340
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : การบริจาคชุดกีฬา
    รายละเอียด : ตามที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้แจ้งให้โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอรับบริจาคชุดกีฬา นั้น ในการนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริจาคชุดกีฬาดังกล่าวได้ดำเนินการคัดแยกตามขนาดเสื้อแล้ว จึงขอแจ้งให้โรงเรียนตามบัญชีดังแนบเข้ารับชุดกีฬาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และทำหนังสือขอบคุณถึง ผอ.สพป แม่ฮ่องสอน เขต ๒ โดยส่งมอบให้ในวันที่มารับของด้วย
    หมายเหตุ ขอให้มารรับตามกำหนดการข้างต้น หากไม่มารับของตามกำหนด ทางผู้ดำเนินการจะขอนำของบริจาคดังกล่าวให้หน่วยงานอื่นที่ร้องขอต่อไป


    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ณรงค์ ศิริอางค์
     -> 139 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/341
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : กำหนดการพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนต้านยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/342
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกีฬา กรีฑา นักเรียนต่อต้านยาเสพติดระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 31 โรงเรียนที่ ศธ  04116/343
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวประจำปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 30 โรงเรียนที่ ศธ  04116/344
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวประจำปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/345
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/347
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/348
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปี พุทธศักราช 2557
    รายละเอียด : หนังสือฉบับจริงอยู่ในช่องโรงเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/349
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา" ครั้งที่ ๒

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/350
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านนาดอย ,
    เรื่อง : รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
    รายละเอียด : รร.บ้านนาดอย ได้ส่งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการสร้างความรู้จากการอ่านที่เน้นกระบวนการสู่มาตรฐานสากล ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาแจ้งเฉพาะรายชื่อผุ้เข้าร่วมอบรมทาง e-office ก็ได้ค่ะ

    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/351
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าแก่ ,
    เรื่อง :  (เพิ่มเติม)การจัดสรรงบประมาณการสนับสนุนให้โรงเรียนใช้ในการพัฒนาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
    รายละเอียด : โรงเรียนที่ได้เพื่มเติม
    1.โรงเรียนบ้านป่าแก่
    2.โรงเรียนบ้านป่าหมากวิทยา
    3.โรงเรียนบ้านแม่จ๊าง

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 146 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/352
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนวันฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง( A.T.C สามัญ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 144 โรงเรียนที่ ศธ  04116/353
    ลว.  25 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การประกวด "DANCE DD"ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 145 โรงเรียนที่ ศธ  04116/354
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประกวด"เนื้อเรื่องด้านพลังงานสำหรับผลิตสื่อมัลติมีเดีย"
    รายละเอียด : โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครโครงการโดยตรงที่ ตู้ ปณ.๒๕๐ ปณฝ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๒

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/360
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนวประจำปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/361
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ,
    เรื่อง : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/362
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านดอยงาม , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"สร้างผู้นำเครือข่ายสุขภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 149 โรงเรียนที่ ศธ  04116/364
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงาน ยุทธ์ศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 151 โรงเรียนที่ ศธ  04116/365
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การอบรมพัฒนาข้าราชการครูเรื่องการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/366
    ลว.  26 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลิด ,
    เรื่อง : การประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/367
    ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนอนุบาลธารทิพย์ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : แจ้งจัดสรรงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหานะ และค่าที่พัก สำหรับนักเรียนที่เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 143 โรงเรียนที่ ศธ  04116/368
    ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม เชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดรอบด้านของเด็กปฐมวัยผ่านการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/369
    ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านแม่แพน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล ,
    เรื่อง : แจ้งอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๑๑

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 142 โรงเรียนที่ ศธ  04116/370
    ลว.  27 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเปิดชั้นเรียน Open Class ระดับชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 132 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/372
    ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
    รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนปฏิบัติตามกำหนดเวลาในปฏิทินโดยเคร่งครัดเพื่อให้ทันตามกำหนดการ
    ภายในวันท่ี่ 13 มีนาคม 2557

    หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาให้ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องบุคคล
    053 621303 ต่อ 19
    08 8263 5577 (อาร์ท)
    09 3674 6469 (กระแต)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/373
    ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
    เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมงานมหกรรมภาพแห่งความสำเร็จโรงเรียนไทยรัฐวิทยา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/375
    ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การสั่งจองพจนานุกรม ฉบับราชบัญฑิตยสถาน เล่มใหม่ล่าสุด พ.ศ. ๒๕๕๔
    รายละเอียด : ติดต่อที่ นิสิตา พงษากุล ห้องอำนวยการค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/376
    ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : การสอบวัดความสามารถในการอ่าน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นพเก้า ตุลานนท์
     -> 1 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/377
    ลว.  28 กุมภาพันธ์ 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : การสอบวัดความสามารถในการอ่าน(แนบไฟล์2)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นพเก้า ตุลานนท์
     -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/379
    ลว.  01 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
    รายละเอียด : รับสมัครนักศึกษาปริญญา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อำภา สุวรรณลพ
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/380
    ลว.  01 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
    รายละเอียด : กรณีของโรงเรียนที่ไม่มีผู้อำนวยการโรงเรียน
    ผู้ที่เป็นรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
    ทางสำนักงานเขตจะพิจารณาในสายผู้บริหารสถานศึกษา
    สำหรับรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนที่รักษาการยังไม่ถึง 4 เดือน
    ในการส่งรายงานนับตัว 1 มีนาคม ให้ส่งมาในสายครูผู้สอนนะคะ

    หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ติดต่อสอบถามที่ 088 263 5577 ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/384
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการชวนน้องท่องพุทธวจน ครั้งที่ ๒

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/385
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สะแมง ,
    เรื่อง :  อบรมการสร้างความรู้จากการอ่านที่เน้นกระบวนการ สู่มาตรฐานสากล
    รายละเอียด : รร.แม่สะแมงส่งรายชื่อ อบรมการสร้างความรู้จากการอ่านที่เน้นกระบวนการ สู่มาตรฐานสากล ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งรายชื่อทาง e-office ก็ได้ค่ะ

    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 133 โรงเรียนที่ ศธ  04116/386
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชมณียเขต

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/387
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม ,
    เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/388
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
    รายละเอียด : ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยแต่มีคำสั่งให้รักษาการแทนผู้บริหารโรงเรียนให้นับตัวในสายครูผู้สอน
    และครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ที่มีสิทธิ์รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนจะต้องได้รับการบรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน โดยนับเวลาราชการถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

    อ้างอิงตามกฏ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ตามที่แนบมาพร้อมกันนี้

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 27 โรงเรียนที่ ศธ  04116/389
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านแม่สะเรียง , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านเสาหิน , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ , โรงเรียนบ้านแม่ปุ๋น , โรงเรียนบ้านช่างหม้อ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่กะไน , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านป่าแก่ , โรงเรียนบ้านแม่ออก , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านกลอเซโล , โรงเรียนบ้านสบเมย , โรงเรียนบ้านกอมูเดอ , โรงเรียนบ้านเครอะบอ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย , โรงเรียนบ้านกองแปใต้ , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/390
    ลว.  03 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๒

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 128 โรงเรียนที่ ศธ  04116/393
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครนักศึกษา
    รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง รับสมัครนักศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อำภา สุวรรณลพ
     -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/394
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การยื่นหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    รายละเอียด : ให้พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสพฐ. ให้มารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2557 โดยด่วนด้วย เพื่อจะต้องนำไปยื่นเสียภาษีที่สรรพากร
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/396
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/397
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
    เรื่อง : การอบรมวิทยากรแกนนำการจัดการค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/398
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านเลโคะ ,
    เรื่อง : ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/399
    ลว.  04 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่สวด ,
    เรื่อง : การจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/402
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
    เรื่อง : คำสั่งเลื่อนขั้น ตุลา 56
    รายละเอียด : คำสั่งเลื่อน ตุลา 56 ส่วนของ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อยค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 29 โรงเรียนที่ ศธ  04116/403
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้านห้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
    รายละเอียด : เชิญครูผู้รับผิดชอบเข้ารับการอบรมพร้อมทั้งนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ รายละเอียดดังแนบค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/404
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การสนับสนุนวัสดุการเกษตรโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 128 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/405
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : มาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานที่(เพิ่มเติม)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/407
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
    เรื่อง : รายงานการนับตัว 1 มีนา 57
    รายละเอียด : ไฟล์นับตัวที่โรงเรียนส่งเข้ามา ไม่สามารถเปิดได้นะคะ ขอให้ส่งใหม่
    ทาง E-Mail ก็ได้นะคะ person_mhs2@hotmail.com
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/408
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เปิดรับสมัครโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/411
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านแม่หาร , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
    เรื่อง : เร่งรัดการเบิกงบ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอบคละชั้น (มอนเทสซอริ) ระดับปฐมวัยในโรงเรียนขนาดเล็ก
    รายละเอียด : โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวยังไม่ส่งเอกสารเบิกค่าวัสดุคละชั้นโรงละ 20,000 บาท ให้จัดทำเอกสาร และทำ e-GP มาส่งด้วยนะคะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 133 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/412
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C) ครั้งที่ 2
    รายละเอียด : เชิญผู้มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 เวลา09.00น. ณ ห้องประชุมบัวตอง สพป.มส.2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 10 โรงเรียนที่ ศธ  04116/413
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านป่าหมาก , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านแม่คะตวน , โรงเรียนบ้านป่าโป่ง ,
    เรื่อง : เร่งรัดการเบิกค่าโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
    รายละเอียด : โรงเรียนดังกล่าวยังไม่ส่งเอกสารเบิกค่าโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ให้ทำเอกสารเบิกจ่ายและทำใน e-GP ด้วยนะคะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/414
    ลว.  05 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินับในสังคม
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนที่สนใจส่งกองลูกเสือเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มแจ้งความจำนงที่กลุ่มส่ง
    เสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 124 โรงเรียนที่ ศธ  04116/415
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: อำนวยการ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวเบญจวรรณ ตนภู
     -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/416
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี2556 และการรายงานปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/417
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : รายชื่อและรหัสผ่าน การรายงานผลการดำเนินตามจุดเน้น

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นายวรเชษฐ จันทร์ทารี
     -> 117 โรงเรียนที่ ศธ  04116/418
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรายงานผลการรับนักเรียนปีการศึกษา2557 ทางเว็บไซด์

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 118 โรงเรียนที่ ศธ  04116/419
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 เปิดรั้วโรงเรียน(open house)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/420
    ลว.  06 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
    เรื่อง : จัดส่งเอกสารคู่มือ แผ่นพับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04116/422
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติของการกรอกข้อมูล IEP ของคนพิการ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 16 โรงเรียนที่ ศธ  04116/424
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน(ปอยส่งลอง)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 125 โรงเรียนที่ ศธ  04116/425
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3)ประจำปีการศึกษา 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/426
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3)ประจำปีการศึกษา 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/427
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : รายงานข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2556 ศึกษาต่อปีการศึกษา 2557และข้อมูลนักเรียนออกกลางคันปีการศึกษา 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/428
    ลว.  07 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การแจ้งขึ้นทะเบียน และแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
    รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดถือปฏิบัติตามหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 136 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/431
    ลว.  08 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนขั้นครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
    รายละเอียด : ให้โรงเรียนตรวจสอบโควตา 15% เพื่อใช้ประกอบการจัดสรรจำนวนผู้ได้ 1 ขั้น
    ในรอบการเลื่อนขั้นครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2557)
    เศษของโควตาจากโรงเรียนให้รวมไว้ที่ศูนย์การศึกษาฯ
    หากยังเหลือเศษโควต้าจากของศูนย์ให้นำมารวมไว้ที่สำนักงานเขต

    ขอให้ทุกโรงเรียนและทุกศูนย์การศึกษา ส่งผลการเลื่อนขั้น
    พร้อมทั้งรายงานการประชุม ส่งสำนักงานเขต ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2557 นี้ด้วย

    หากมีปัญหา ให้ติดต่อสอบถาม 083 565 5983 , 088 263 5577

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 5 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/432
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านแม่ลามา , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านสบเมย ,
    เรื่อง : การเรียกบรรจุและแต่งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งตั้งครูผู้ช่วย
    รายละเอียด : ด้วย ในวันที่ 10 มี.ค. 2557 สพป.มส.2 ได้เรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย ในตำแหน่งว่าง ของโรงเรียนท่าน ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนดำเนินการดังนี้
    1.กันเลขที่คำสั่ง ของวันที่ 28 ก.พ. 57 ไว้หนึ่งเลขที่ เพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
    2.ส่งเจ้าหน้าที่มารับครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 10 มี.ค. 57 เวลา 14.00 น.
    จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/433
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การกรอกข้อมูลวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/434
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญร่วมแข่งขัน และการจัดนิทรรศการ ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำสาละวิน เยือนถิ่นธรรมชาติร้อยวิถีชีวิตชนเผ่า "เทศกาลปลาลุ่มนำสาละวิน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 141 โรงเรียนที่ ศธ  04116/435
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการตัดสิน ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวลุ่มน้ำสาละวินเยือนถิ่น ธรรมชาติ ร้อยวิถีชีวิตชนเผ่า "เทศการปลาลุ่มน้ำสาละวิน"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 17 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/436
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว , โรงเรียนบ้านหนองม่วน , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : การประชุมชี้แจงเพื่อหาแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/439
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านกอกหลวง ,
    เรื่อง : แจ้งโรงเรียนให้ส่งเอกสารในการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษา
    รายละเอียด : กรุณาส่งเอกสารดังแนบตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาด้วยค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/441
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) ,
    เรื่อง : ขออนุญาตนำนักเรียนไปทัศนศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 122 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/442
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในรถการไปทัศนศึกษาและมาตรการในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา(เพิ่มเติม)
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนหากต้องการขออนุญาตพานักเรียนไปทัศนศึกษากรุณาแนบเอกสารตามรายละเอียดที่สพฐงแจ้งมาให้ครบด้วยค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/443
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนกำารประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C)ครั้งที่ 2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/444
    ลว.  10 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ,
    เรื่อง : ขอตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 119 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/445
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สำรวจข้อมูลการสอน
    รายละเอียด : ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการสอนของครูในโรงเรียน
    และให่นำส่งเป็นไฟล์ ทาง E-Mail ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2557
    เพื่อทางสำนักงานเขตจะรวบรวมส่ง สพฐ. เพื่อใช้ประกอบข้อมูลการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน

    หากมีปัญหา ไม่เข้าใจวิธีการกรอก ให้โทรสอบถามโดยตรงที่
    สุธาสินี 088 263 5577 , 083 565 5983 และ 053 621 303 ต่อ 19

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 157 โรงเรียนที่ ศธ  04116/451
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แนวทางการดำเนินการรับนักเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 156 โรงเรียนที่ ศธ  04116/452
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แนวทางการดำเนินการรับนักเรียน (ต่อ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 159 โรงเรียนที่ ศธ  04116/453
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 161 โรงเรียนที่ ศธ  04116/454
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ทบทวนแนวทาง/มาตรการในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 159 โรงเรียนที่ ศธ  04116/455
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสุชาภิบาลอาหารที่ดีโรงเรียนประถมศึกาา ปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/457
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา ,
    เรื่อง : ผลการทดสอบ LAS ดอนชัยวิทยา
    รายละเอียด : ผลการทดสอบ LAS ดอนชัยวิทยา ไฟล์ที่แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ


    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 157 โรงเรียนที่ ศธ  04116/458
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดการผลิตสื่อเพลงเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/459
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านอมพาย ,
    เรื่อง : โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 155 โรงเรียนที่ ศธ  04116/460
    ลว.  11 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีโรงเรียนประถมศึกษา ปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 152 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/462
    ลว.  12 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนการประชุมโครงการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.t.Cสามัญ) ครั้งที่2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 154 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/463
    ลว.  12 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เลื่อนการฝึกอบรมวิชาผุ้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.t.C สามัญ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 153 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/464
    ลว.  12 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.Cสามัญ)
    รายละเอียด : เชิญวิทยากรเข้าร่วมประชุมในวันที่ 14 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น ห้องประชุมบัวตอง

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/469
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ต้อบเหนือ ,
    เรื่อง :  ส่งแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา(LAS)ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รายละเอียด : ไฟล์ที่แนบไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 157 โรงเรียนที่ ศธ  04116/470
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกหน่วยงาน
    เรื่อง : ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นายดำรงศักดิ์ เรืองแดง
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/471
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์บุคลากร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 9 โรงเรียนที่ ศธ  04116/474
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยงู , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยกองเป๊าะ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านห้วยม่วง , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การอบรมพัฒนาทักษะการสอนภาษาไทย สำหรับครูโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด้กและเบาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและครูพี่เลี้ยงเครือข่ายการเรียนรู้ของคนวัยเรียนนอกโรงเรียน(สานฝันพระทเพฯ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 155 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/475
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง(A.T.C.สามัญ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/476
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
    เรื่อง : ประชุมเสวนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ภูเขาสูง และทุรกันดาร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/477
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเอกสารนักเรียนทุน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/478
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนสบเมยวิทยาคม , โรงเรียนเฉลิมรัฐวิทยาคม ,
    เรื่อง : การส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้กระทำแทนสถานศึกษาให้ บมจ.กรุงไทย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 157 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/481
    ลว.  13 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 159 โรงเรียนที่ ศธ  04116/483
    ลว.  14 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะป์ประชาสัมพันธ์การประกวดภาพวาดหัวข้อ"วัคซีนกับความมั่นคงด้านสุขภาพแบบยั่งยืนของคนไทย"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 156 โรงเรียนที่ ศธ  04116/484
    ลว.  14 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการอบรมความรู้ทางการเงินแก่ครู ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/487
    ลว.  17 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่กองแป , โรงเรียนบ้านสบหาร , โรงเรียนบ้านแม่สะลาบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
    เรื่อง : ผู้อำนวยการโรงเรียน (ตามเอกสารแนบ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 5 โรงเรียนที่ ศธ  04116/489
    ลว.  18 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : การรายงานผลการดำเนินงานตามดครงการพัมนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วน
    ที่ ศธ  04116/490
    ลว.  18 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ,
    เรื่อง : รายงานผลการประเมินLAS
    รายละเอียด : รายงานผลการประเมินLAS ไฟล์ที่แนบไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ หรือ ส่งเอกสารที่อำนวยการก็ได้ค่ะ

    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/491
    ลว.  18 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 12 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/492
    ลว.  18 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านสันติสุข , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านขุนวง , โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์หลวง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่เงา , โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : แจ้งโรงเรียนให้มารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกบข.
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และกบข. ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2557 ที่ห้องการเงิน สพป.มส.2
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/493
    ลว.  18 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
    เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผุ้บังคับบัญชาลูกเสือ 4 ภูมิภาค หลักสุตรวิชาบุกเบิก(ภาคเหนือ)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 6 โรงเรียนที่ ศธ  04116/495
    ลว.  19 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนอนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) ,
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/496
    ลว.  19 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาย ,
    เรื่อง : ข้อมูลผู้ขายมีในระบบเรียบร้อยแล้วนะคะ
    รายละเอียด : ให้ทำ eGP งบมอนเทสซอริ ได้แล้วนะคะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/497
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิจัย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/498
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม"
    รายละเอียด : เอกสารตัวจริงอยู่ในช่องโรงเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 136 โรงเรียนที่ ศธ  04116/500
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมมตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 1

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 138 โรงเรียนที่ ศธ  04116/501
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวพิมพ์พรรณ อาจเจริญ
     -> 6 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/502
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านแม่หลุย , โรงเรียนบ้านแม่แคะ ,
    เรื่อง : โครงการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
    รายละเอียด : สนง.ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดอบรมโครงการผลิตแก๊สชีวภาพในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในันที่ 2021 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมครัวบ้านสวน อำเภอแม่สะเรียง โดยสามารถเบิกค่าพาหนะเดินทางได้จากที่ประชุม
    จึงขอแจ้งให้ท่านส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ตามวันเวลาที่กำหนดหรือติดต่อได้ที่ คุณสุดธิดา 081611580 ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/503
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ตอละ ,
    เรื่อง : รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าระบบรับข้อมูลนักเรียน 123456
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/504
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลเด็กนักเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/505
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านกองก๋อย ,
    เรื่อง : การอบรม EBE
    รายละเอียด : ให้คณะครูตามรายชื่อขออนุญาตไปราชการและนำมาทำเรื่องยืมเงินไปราชการที่สำนักงานเขตฯ ในวันศุกร์นี้
    หรือติดต่อ ศน.ต่อ 087-1854679 ครับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/506
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่แลบ ,
    เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557
    รายละเอียด : ขอความอนุเคราะห์ท่านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมกระพี้จั่น สพป.มส.2

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/507
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนสังวาลย์วิทยา ,
    เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/508
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ,
    เรื่อง : การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 4 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/509
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ทะลุ , โรงเรียนบ้านทิยาเพอ , โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ ,
    เรื่อง : แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนในสังกัด
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวติดต่อ เจ้าหน้าที่พัสดุเขต 2 ด่วนค่ะ 0897004139, 0932182248
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุภาพร ภู่บัว
     -> 35 โรงเรียนที่ ศธ  04116/510
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านแพะ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านแม่จ้าง , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านละอูบ , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยวอก , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา , โรงเรียนบ้านเลโคะ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ , โรงเรียนบ้านห้วยกุ้ง ,
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเด็กช่าง สร้างชาติ ปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 132 โรงเรียน ด่วนมาก
    ที่ ศธ  04116/511
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ผ่านระบบออนไลน์
    รายละเอียด : ระเบิดไฟล์ก่อนนะค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/512
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการ "ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต ปีที่ ๒"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 138 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/513
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 17 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/514
    ลว.  20 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่กวางใต้ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนบ้านดงใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่และ , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซาง , โรงเรียนบ้านขุนแม่ลา , โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า , โรงเรียนบ้านแม่เกาะวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่แพ , โรงเรียนบ้านผาเยอ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า , โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ , โรงเรียนบ้านห้วยกองมูล , โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส , โรงเรียนบ้านบุญเลอ , โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ,
    เรื่อง : แจ้งโรงเรียนในสังกัดมารับ กบข.
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนดังกล่าวมารับ กบข. เพื่อนำไปประกอบการเสียภาษี ที่ห้องการเงิน สอบถามได้ที่ 0931875189
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุภาพร ภู่บัว
     -> 137 โรงเรียนที่ ศธ  04116/516
    ลว.  21 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C สามัญ)
    รายละเอียด : ขอความร่วมมือท่านแจ้งคณะกรรมการฝ่าจัดสถานที่การฝึกอบรม เตรียมความพร้อม ณ ค่ายลูกเสือเมืองยวม โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ วันที่ 19-21 มีนาคม 2557 เวลา 08.30 เป็นต้นไป

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 7 โรงเรียนที่ ศธ  04116/519
    ลว.  21 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านทุ่งแพม , โรงเรียนบ้านแม่กองคา , โรงเรียนบ้านท่าตาฝั่ง , โรงเรียนบ้านแม่ต้อบใต้ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านอมพาย ,
    เรื่อง : การอบรมคูปองการศึกษา (IEP ออนไลน์)
    รายละเอียด : โรงเรียนเหล่านี้ ได้แก่ ร.ร.บ้านอมพาย ร.ร.บ้านโพซอ ร.ร.บ้านแม่กองคา ร.ร.บ้านทุ่งแพม ร.ร.บ้านแม่ต้อบใต้ ร.ร.บ้านทุ่งแพม และร.ร.บ้านท่าตาฝั่ง ต้องไปลงโปรแกรม IEP ออนไลน์ ร่วมกับ อำเภอสบเมย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผาผ่า เตรียมคอมพิวเตอร์พกพาไปด้วย
    เจ้าหน้าที่.
     สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง
     -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วน
    ที่ ศธ  04116/521
    ลว.  22 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่สวรรค์น้อย ,
    เรื่อง : แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556
    รายละเอียด : แบบรายงาน LAS ไฟล์แนบไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ หรือส่งเป็นเอกสารที่อำนวยการใหม่ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/522
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : บริจากสื่อต้นแบบสำเร็จรูป สร้างองค์ความรู้ในการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยรูปแบบ Drgital Content

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/523
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านท่าสองแคว ,
    เรื่อง : การอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากรเครือข่าย (LT) โครงการ "บ้านนักวิทาศาสตร์น้อย ประเทศไทย"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/524
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) ,
    เรื่อง : การประชุมสัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งให้โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/525
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
    เรื่อง : สั่งซื้อแบบพิมพ์

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/526
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหว ,
    เรื่อง :  ขอ Username และ Password เข้าสู่ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รายละเอียด :  ขอ Username และ Password เข้าสู่ระบบรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนระยะที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ผ่านระบบออนไลน์ ของโรงเรียนบ้านแม่ลาผาไหวครับ
    Username 420169 และ Password 420169
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04116/527
    ลว.  24 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ,
    เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.5
    รายละเอียด : ส่งแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.5 ไฟล์ที่แนบส่งไม่สามารถเปิดได้กรุณาส่งใหม่ค่ะ

    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 125 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/528
    ลว.  25 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สรุปการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาประจำปี 2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/529
    ลว.  25 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน
    รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 28 มีนาคม เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/531
    ลว.  25 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕
    รายละเอียด : เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียน
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ จะจัดค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ป.๔ - ป.๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    ขอให้โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนด่วน เพราะจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนจำนวน ๑๐๐ คน โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่ส่งเป็นลำดับแรกๆครับ

    ศน.ชัชวาลย์ แตงกล่อม    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 126 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/532
    ลว.  26 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านทบทวน
    รายละเอียด : แจ้งผู้มีรายชื่อดังแนบเข้าร่วมประชุมค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/535
    ลว.  26 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านแม่ก๋อน ,
    เรื่อง : ส่งคะแนนข้อสอบ LAS
    รายละเอียด : ส่งคะแนนข้อสอบ LAS ไฟล์แนบเปิดไม่ได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 124 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/536
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แก้ไขวันที่เข้าค่ายภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕
    รายละเอียด : ขอแก้ไขวันที่ในแบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ จากวันที่ ๑ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๑ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ครับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ชัชวาลย์ แตงกล่อม
     -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/537
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โปรแกรมกรอกข้อมูลคำนวณมาตรฐานปฐมวัย
    รายละเอียด : เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปแก้ไขข้อมูลได้ และprint out ได้

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สิทธิพงษ์ แก้วธิวัง
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/538
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานพัสดุ
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยม่วง ,
    เรื่อง : งบอาหารนักเรียนพักนอน
    รายละเอียด : ให้โรงเรียนทำ eGP อาหารนักเรียนพักนอน 142,410 ใหม่ เนื่องจากได้กรอกยอดเงินงบประมาณผิดพลาด แล้วให้ระบุชื่อโครงการตามหลังด้วยข้อความ เป็นโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นไปแล้ว คะ ด่วนที่สุดนะคะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวสุดารัตน์ ฟองดา
     -> 119 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/539
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 122 โรงเรียนที่ ศธ  04116/540
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์กำหนดการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/541
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : เชิญประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูใ้ห้นักเรียน)
    รายละเอียด : ขอให้ธุรการโรงเรียน (ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน) มาทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 โดยให้นำแบบประเมินการปฏิบัติงานของเดือน ตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557 มาด้วย หากท่านใดไม่มาทำสัญญาจ้างตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การจ้าง โดยจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ในภายหลัง
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 131 โรงเรียน ด่วน
    ที่ ศธ  04116/542
    ลว.  27 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดมารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ กบข. ของข้าราชการ ส่วนพนักงานราชการและลูกจ้างทุกงบประมาณที่ได้รับการรจัดสรรจากสพฐ. ให้มารับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2557 เพระาต้องนำไปยืนภาษีที่กรมสรรพกร ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2557 หลังจากนั้น จะมีค่าปรับ
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 131 โรงเรียนที่ ศธ  04116/554
    ลว.  28 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แบบประเมินธุรการโรงเรียน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 4 โรงเรียนที่ ศธ  04116/555
    ลว.  28 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนบ้านสล่าเจียงตอง , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านล่องแพวิทยา ,
    เรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้างโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติงานแทนครูดูแลประจำพักนอน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/562
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/563
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประขาสัมพันธ์การประกวดวาดภาพออกกำลังกาย ปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 127 โรงเรียนที่ ศธ  04116/564
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : โครวการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) เฉลิมพระเกีรติ 59 พรรษา ปี2557

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียนที่ ศธ  04116/565
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยมิฉาชีพหลอกลวงยขโมยโทรศัพท์มือถือ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/566
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 132 โรงเรียนที่ ศธ  04116/567
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/568
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านอมพาย , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย ,
    เรื่อง : ขอตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและการประเมินผลเพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 130 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/569
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดสรรอัตราจ้างตามโครงการคืนครูให้นักเรียนเพื่อปฏิบัติงานแทนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 126 โรงเรียนที่ ศธ  04116/570
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงิน
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด ทราบและถือปฏิบัติดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 135 โรงเรียนที่ ศธ  04116/571
    ลว.  31 มีนาคม 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริการ รุ่น ๑๒๗

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     ปาริชาติ วงษ์ลา
     -> 3 โรงเรียนที่ ศธ  04116/573
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยปลากั้ง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ,
    เรื่อง : ส่งแบบรายผลประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.5
    รายละเอียด : ส่งแบบรายผลประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา (LAS) ไฟล์ที่แนบไม่สามารถเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 134 โรงเรียนที่ ศธ  04116/574
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ดครงการฝึกอบรมทบุคลากรทางการศึกษา ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ(L.T.C)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 131 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/575
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การสั่งซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ฉบับกระทรวงศึกษาธิการ จากองค์การค้าของ สกสค.
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 14 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/576
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน ,
    เรื่อง : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 15 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/577
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน ,
    เรื่อง : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/578
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน ,
    เรื่อง : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 16 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/579
    ลว.  01 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 , โรงเรียนบ้านท่าสองแคว , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนอนุบาลแม่ลาน้อย , โรงเรียนบ้านแม่สะปึ๋งใต้ , โรงเรียนบ้านแม่สะกั๊วะ , โรงเรียนบ้านห้วยหมากหนุน , โรงเรียนบ้านแม่เตี๋ย , โรงเรียนบ้านท่าผาปุ้ม , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง , โรงเรียนบ้านห้วยกู่ป๊ะ , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา , โรงเรียนบ้านแม่สุ , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านแม่โถใต้ , โรงเรียนบ้านแม่จอ , โรงเรียนบ้านหัวแม่โถ , โรงเรียนบ้านแม่นาจาง , โรงเรียนบ้านกอกหลวง , โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก , โรงเรียนบ้านแม่ปาง , โรงเรียนบ้านหัวลา , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านแม่ลางิ้ว , โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านตูน ,
    เรื่อง : การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/580
    ลว.  02 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 140 โรงเรียนที่ ศธ  04116/585
    ลว.  02 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/586
    ลว.  02 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 139 โรงเรียนที่ ศธ  04116/587
    ลว.  02 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : สั่งจองชุด หนังสือของมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน
    รายละเอียด : เรียน ทุกท่าน ที่ได้สั่งจองชุด หนังสือของมูลนิธิ จิตเป็นผู้ให้ ใจเป็นนิพพาน ของ พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา มารับได้แล้วนะคะที่ห้อง ศูนย์เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ตรงข้ามกับศูนย์ ICT) สพป.มส2 และท่านใดที่สนใจและไม่ได้สั่งจองไว้ แต่ต้องการหนังสือดีๆ ชุดนี้ ทางเรามีจำหน่ายชุดละ 200 บาทนะคะ ชุดหนึ่ง มีหนังสือ 6 เล่ม ตามรูป พร้อม VCD
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 129 โรงเรียนที่ ศธ  04116/592
    ลว.  03 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานสารบัญกลาง
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การป้องกันและแก้ไขการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการและสถานศึกษา

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     พัชรินทร์ วงศ์ษา
     -> 123 โรงเรียนที่ ศธ  04116/595
    ลว.  04 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: งานการเงินและสินทรัพย์
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ยืนยันความพร้อมการจัดส่งและออกหนังสือรับรองการใช้หนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
    รายละเอียด : แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อรอนงค์ มูลคง
     -> 115 โรงเรียนที่ ศธ  04116/596
    ลว.  08 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 111 โรงเรียนที่ ศธ  04116/597
    ลว.  08 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การประชุมปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผุ้ช่วย
    รายละเอียด : แจ้งครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554-30 เมษายน 2555 ร่วมประชุมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2557 ณ โรงแรมค้มภูคำเชียงใหม่ รายงานตัวและเข้าที่พักวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 08.00 น.

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     อำภา สุวรรณลพ
     -> 112 โรงเรียนที่ ศธ  04116/598
    ลว.  08 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แก้ไขหนังสือ เลขที่ ศธ ๐๔๑๐๕/๘๐๑ การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) (ใช้ฉบับนี้แทน)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 108 โรงเรียนที่ ศธ  04116/600
    ลว.  08 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การจัดการศึกษาภาคบังคับ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 101 โรงเรียนที่ ศธ  04116/601
    ลว.  08 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : คำสั่งปรับเงินตามหนังสือ ว21 และคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน (สำหรับครูที่มีวิทยฐานะ)
    รายละเอียด : หากมีข้อสงสัย ให้โทรสอบถามที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล 0835655983 หรือ 0882635577

    สำหรับ แนบท้ายคำสั่งของโรงเรียน จะส่งให้ภายหลังค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/603
    ลว.  09 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ,
    เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนี่มีภาวะโภชนาการกินและทุพโภชนาการ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 3 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/605
    ลว.  10 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง ,
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (Life Saving)

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นฤมล เขียวมูล
     -> 99 โรงเรียนที่ ศธ  04116/607
    ลว.  11 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย (ม.ป.ช. , ม.ว.ม. , และ ป.ช.) ประจำปี 2556

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     สุธาสินี ศรีสวัสดิ์
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/608
    ลว.  11 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา , โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าวิทยา ,
    เรื่อง :  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาผู้เรียนระดับเขตพื้นที่ (LAS) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
    รายละเอียด : ไฟล์ที่แนบส่งไม่สามรเปิดได้ กรุณาส่งใหม่ หรือส่งเปิดเอกสารก็ได้ค่ะ
    เจ้าหน้าที่.
     นางปิ่นมณี เจ้าดุรี
     -> 46 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/611
    ลว.  17 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและมีสุนทรียภาพทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก
    รายละเอียด : แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดกรอกข้อมูล ตัวชี้วัดที่ 2.3.3 ร้อยละ 80 ของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและมีสุนทรียภาพทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอก และส่งแบบสำรวจที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 ค่ะ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 2 โรงเรียนที่ ศธ  04116/614
    ลว.  18 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) , โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ , โรงเรียนบ้านโพซอ , โรงเรียนสังวาลย์วิทยา , โรงเรียนบ้านแม่ลิด , โรงเรียนบ้านห้วยห้า , โรงเรียนบ้านส้มป่อย , โรงเรียนบ้านแม่ออกเหนือ , โรงเรียนบ้านอุมดาเหนือ , โรงเรียนบ้านซิวาเดอ ,
    เรื่อง : การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอนโรงเรียนขยายโอกาสโดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/615
    ลว.  18 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านห้วยทราย , โรงเรียนบ้านห้วยโผ , โรงเรียนบ้านห้วยฮากไม้ใต้ , โรงเรียนบ้านแม่แลบ , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง , โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา , โรงเรียนบ้านห้วยผึ้งใหม่ , โรงเรียนบ้านแม่ขีด , โรงเรียนบ้านแม่สวด , โรงเรียนบ้านนาดอย ,
    เรื่อง : การจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนพักนอนโรงเรียนขยายโอกาสโดยผ่านกิจกรรมพัฒนานิสัย

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04116/616
    ลว.  18 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: ส่งเสริมการจัดการศึกษา
    ถึง : โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร , โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 , โรงเรียนบ้านไร่วิทยา , โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ , โรงเรียนบ้านคะปวง , โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง(บ้านโป่ง) , โรงเรียนบ้านศรีมูลเมือง ,
    เรื่อง : การจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต"

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
    เจ้าหน้าที่.
     น.ส.ธมลวรรณ จรัสสุขศรี
     -> 34 โรงเรียน ด่วนที่สุด
    ที่ ศธ  04116/617
    ลว.  18 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญส่งเยาวชนเข้าร่วมโครงการ sos ๑๓ บ่มเพราะต้นกล้าของพ่อ

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 36 โรงเรียนที่ ศธ  04116/619
    ลว.  18 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: นิเทศติดตามและประเมินผลฯ
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม

    ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
     [ ไฟล์ที่ 1 ]
    เจ้าหน้าที่.
     นางสาวธนัญญา พ่อนา
     -> 8 โรงเรียนที่ ศธ  04116/624
    ลว.  19 เมษายน 2557
    เจ้าของเรื่อง: บริหารงานบุคคล
    ถึง : ทุกโรงเรียนในสังกัด
    เรื่อง : แจ้งกำหนดการเข้าที่พัก สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่บรจุใหม่
    รายละเอียด : สพฐ. แจ้งกำหนดการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ที่ เข้ารับการพัฒนา
    ที่โรงแรมค้มภูคำเชียงใหม่ สามารถเข้าที่พักได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2557 เป็นต้นไป
    เจ้าหน้าที่.
     อำภา สุวรรณลพ


    กำลังแสดง     จากทั้งหมด  15  หน้า      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2
    ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    โทร.0-5362-1303 โทรสาร.0-5368-1935 E-mail Address :  msn2@obec.go.th